Plaats hier uw contactgegevens.

Algemene voorwaarden RHCT webshop
Op deze pagina vind je alle juridische voorwaarden voor het gebruik van onze website.

1. Algemeen
Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de website van de VZW Rapid Hockey Club Temse met ondernemingsnummer 0407.643.092 en maatschappelijke zetel te 9140 Temse, Hoogkamerstraat 3 ( hierna ‘ de verkoper ‘ genoemd ).
De website van de werd gecreëerd in opdracht van VZW Rapid Hockey Club Temse en wordt beheerd door de verkoper. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden.
Eenieder die een bestelling plaatst op de website (hierna genoemd `de klant`), bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon en bovendien handelingsbekwaam te zijn.
Handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden is door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moet invullen dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen. Hierbij blijven de bepalingen uit het navolgend art. 10 omtrent de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden.
Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in.
Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die zowel op de website worden gepubliceerd als bij de orderbevestiging worden meegestuurd. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar via de website.
Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.
Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.
Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.
De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands. Er kan steeds contact worden opgenomen met de club ingeval van onduidelijkheid.

2. Aanbod en bestelling
Een bestelling kan enkel worden geplaatst via www.hockeytemse-shop.be.
Bestellingen via de website worden geacht voor niet-beroepsmatige doeleinden te worden geplaatst. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden enkel voor consumenten in de zin van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, zoals ingevoegd door de Wet van 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, (BS 30 december 2013; err., BS 20 januari 2014, err., BS 18 maart 2014, err., BS 24 maart 2014). Handelaars die een bestelling voor beroepsdoeleinden willen plaatsen, dienen zich desgevallend te bevragen bij de klantendienst.
De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd overeenkomstig art. 8.
De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.
Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Indien iets in het aanbod of na bestelling onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen contactformulier onder de rubriek “CONTACT”.
Alle vragen worden zo snel als mogelijk beantwoord.

3. Betaling
De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
Leveringen zijn voorlopig enkel mogelijk in België, de kosten hiervoor worden meegedeeld bij de knop versturen.
Betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden: Bancontact, Maestro, Visa, MasterCard, overschrijving, iDEAL.
Indien betaald wordt per overschrijving, wordt de bestelling pas uitgevoerd na ontvangst van het gestorte bedrag. In afwachting wordt het bestelde artikel wel gereserveerd gedurende 10 dagen, binnen welke termijn de overschrijving moet zijn gebeurd en de betaling de verkoper moet hebben bereikt, zoniet vervalt de bestelling.

4. Bevestiging bestelling
Nadat het systeem voornoemde betaling heeft aanvaard, bevestigt de verkoper de bestelling via e-mail.

5. Afhalen/Levering
Levering is voorlopig enkel mogelijk in volgende landen: België.
De levering van het bestelde artikel gebeurt in België op het door de klant opgegeven adres of door afhaling in de club.
De gekozen leveringsmogelijkheid beïnvloedt de leveringstermijn.
De klant die kiest voor afhaling in de club betaalt geen verzendkosten. Voor een levering op een adres in België neemt de koper de verzendingskosten op zich.
Wanneer de klant kiest voor verzending naar een adres wordt een e-mail verstuurd op het moment dat de levering wordt meegeven met bpost. Via het daarin vermelde link met trackingnummer.
De klant die kiest voor levering in de club ontvangt een ontvangstbevestiging via e-mail van zodra de bestelling klaarstaat in de club.
De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van betaling, ook indien via overschrijving wordt betaald. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn, deze kan afhankelijk zijn van de voorraad of beschikbaarheid van de gekozen goederen/diensten. Indien er bepaalde extra wensen zijn, zoals bv. bedrukking, kan dit de levertermijn ook beïnvloeden. De leveringstermijn bedraagt minimaal 3 werkdagen en maximaal 30 dagen na ontvangst van de betaling.
De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder.

6. Retour
Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen.
Elk besteld artikel kan binnen veertien kalenderdagen worden teruggebracht of omgeruild voor een ander artikel in de club.
Het artikel dient in de club te worden afgegeven in de originele verpakking.
De klant wordt na goedkeuring van controle op de geretourneerde artikelen terugbetaald.
De klant kan ook het artikel binnen de veertien kalenderdagen per post terugzenden. Het artikel dient dan te worden verpakt in de originele verzenddoos naar volgend retouradres: Rapid Hockey Club Temse VZW (tav. Webshop-verantwoordelijke), Hoogkamerstraat 3, 9140 Temse.
De kosten van de terugzending zijn voor de koper.
In ieder geval wordt retour enkel aanvaard indien het artikel onbevuild, onbeschadigd en ongedragen is en zich in de originele verpakking bevindt.
Aan retour zijn naast de verzendingskosten geen kosten noch enige vergoeding verbonden.
Na afhandeling van de retour wordt de klant door de verkoper terugbetaald op de rekening van de klant of worden de artikelen geruild (in de mate van het mogelijke en mits beschikbaarheid van de voorraad) mocht de maat niet goed zijn.

Voor de aankoop van diensten (zoals sportkampen, netwerkevents, …) kan er tot 7 dagen voor de geplande datum geannuleerd worden. Dit moet wel schriftelijk worden gemeld. Na afhandeling van de annulatie wordt de klant terugbetaald via overschrijving op zijn of haar rekeningnummer.
Indien er reeds kosten werden gemaakt zoals bv. de bestelling van een maaltijd of het bestellen van kledij, dan kunnen deze kosten nog wel worden aangerekend. Hiervan zal de klant dan ook worden verwittigd.
Terugbetaling of annulatie na de geplande datum van het event is niet mogelijk!

7. Garantie
Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de zeven dagen schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres: Rapid Hockey Club Temse VZW (Tav. Webshop verantwoordelijke) of via een bericht op de contactpagina van de webshop.
Er wordt dan samen naar een oplossing gezocht. Indien de levering moet teruggezonden worden naar de verkoper, gebeurt dit op de wijze zoals vermeld onder art. 6.
De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant.
Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld. Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen door een gelijkaardig artikel.

8. Handtekening en bewijs
De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.
De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.
Bij een eerste online bestelling of reservatie dient de klant de inschrijvingsprocedure te volgen. Hierna hoeft de klant zich slechts terug aan te melden om een nieuwe bestelling of reservatie te plaatsen.
De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

9. Aansprakelijkheid voor gebruik website
De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.
De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.
De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

10. Bescherming van de privacy
De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bv. het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief, reserveringsaanvraag of bestelling.
De klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de verkoper. Hiervoor kan de klant contact opnemen via onze contact-pagina.

11. Intellectuele eigendom
Alle onderdelen van de site van de verkoper zijn auteursrechtelijk beschermd.
Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan de verkoper.

12. Bevoegdheid en toepasselijk recht
Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn enkel de zetels van het arrondissement Dendermonde bevoegd.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2018 HOCKEY TEMSE SHOP | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel